GDPR

Ochrana osobných údajov

  • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
  • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi.
  • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.
  • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie buď e-mailom: kveta.zarembova@gmail.com, alebo telefonicky 0915 120 348

1.

Prevádzkovateľ  internetovej stránky www.ubytovanie-kvetka.eu

Ubytovanie - Kvetka

Kvetoslava Zarembová - Kvetka
Nad Gichtou 359/14, 067 77 Zemplínske Hámre
prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.ubytovanie-kvetka.eu , cez e-mail: kveta.zarembova@gmail.com alebo telefonickou komunikáciou.

2.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia a poskytovanie informácií, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

3.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek zákazníka: záujem o služby alebo bližšie informácie o službách.

 

4.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov zo stránky www.ubytovanie-kvetka.eu, elektronickej pošty alebo telefonickej komunikácie nezverejňuje.